خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!


نماز روح

صدای اذان رو شنید ، دست کشید گغت  (می روم نماز ).

اصرار کردیم ، غدات سرد میشه ، تمامش کن!

گفت : غذای روحم سرد میشه.

کجایند مردان بی ادعا !