خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!


بنیان گذاران لشگر 27 محمد رسول الله

 روز 21 اسفند ماه تمامی رزمندگان در غالب نه گردان رزمی در زمین صبحگاه جمع شدند.

برای اطلاع نیروهای جدیداسامی فرماندهان تیپ 27 به این شرح اعلام شد :

حاج احمد متوسلیان ، فرمانده تیپ

حاج محمود شهبازی ، قائم مقام تیپ

حاج محمد ابراهیم همت  ، مسئول ستاد

عباس کریمی ، مسئول اطلاعات عملیات 

حسین قجه ای ، فرمانده گردان سلمان

اسماعیل قهرمانی ، فرمانده گردان انصار الرسول (ص)

رضا چراغی ، فرمانده گردان حمزه 

محمد شهبازی ، فرمانده گردان مالک اشتر

اکبر حاجی پور ، فرمانده گردان ابوذر

حبیب اله مظاهری ، فرمانده گردان مسلم

احمد صالحی ، فرمانده گردان بلال

و محسن وزوایی ، فرمانده گردان حبیب

برگرفته از کتاب مهاجر (هجوم) صفحه 93 و 94

کجایند مردان بی ادعا !