خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!


سخنرانی های حاج محمود شهبازی

سخنرانی به مناسبت روز پاسدار 16- 03- 1360

دانــلود

 

سخنرانی به مناسبت 22 - 06 - 1360

دانــلود

 

سخنرانی به مناسبت در جمع سپاهیان همدان 06 - 10 - 1360

دانــلود

 

------------------------------------------------------------------------------

کلاکت یک شناسایی نا تمام (زندگی نامه سردار شهید حاج محمود شهبازی)

کلیپ قسمت اول

بزرگنمایی دانــلود

کلیپ قسمت دوم

بزرگنمایی دانــلود

کلیپ قسمت سوم

بزرگنمایی دانــلود

کجایند مردان بی ادعا !