خبرنامه پیامکیشماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!


تمثال سردار شهید حاج محمود شهبازی

از تمثال علمداران لشکر 27  محمد رسول الله (ص) شهیدان محمود شهبازی،محسن وزوایی و شهیدعباس ورامینی دانشجویان پیرو خط امام روبروی درب ورودی لانه جاسوسی آمریکا رونمایی گردید.

کجایند مردان بی ادعا !